คำถามที่พบบ่อยผลการค้นหาข้อมูล 9 รายการ

ลำดับ คำถาม อ่าน ไฟล์แนบ
1 พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถยืมเงินทดรองราชการเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
16/11/2563
93 ไม่พบไฟล์
2 การต่อสัญญาเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำในต่างประเทศ กรณีค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นแต่เงื่อนไขเดิม ตามระเบียบฯ ข้อ 32 (1) ไม่ต้องเสนอคณะทำงานได้หรือไม่ และต้องจัดทำแบบ 6101 หรือไม่ การลงนามในแบบ 6101 ใครเป็นผู้ลงนามในส่วนที่ 3 และ 4 ของแบบ
10/11/2563
84 ไม่พบไฟล์
3 กรณีการรับโอนข้าราชการ และข้าราชการดังกล่าว ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง, หน่วยงานไม่มีบ้านพักให้ และไม่มีบ้านในจังหวัดนั้น ข้าราชการรายดังกล่าวสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้หรือไม่
05/11/2563
86 ไม่พบไฟล์
4 กรณีการรับโอนย้ายข้าราชการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ มายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมือง ท้องที่เดียวกัน กรณีนี้จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
05/11/2563
87 ไม่พบไฟล์
5 สืบเนื่องจากคณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ และโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) แผนงานบูรณาการ พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด เนื่องจากมีการนำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในกิจกรรม/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ ไม่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบูรณาการ ดังนั้น ควรพิจารณาหรือจัดทำแนวทางในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายอย่างไรให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นต้น
26/10/2563
52 ไม่พบไฟล์
6 ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ ต้องมีการจำหน่ายตามระเบียบฯ พัสดุ หรือไม่
17/07/2563
110 ไม่พบไฟล์
7 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เช่น พนักงานขับรถยนต์ ต้องดำเนินการในระบบหรือไม่
17/07/2563
106 ไม่พบไฟล์
8 การซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาจัดทำเป็นอาหารรวมทั้งเครื่องดื่ม เพื่อมาจัดทำเป็นอาหารในการเป็นเจ้าภาพรับรองที่สานักงาน ต้องเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของระเบียบอย่างไร
13/09/2562
1 ไม่พบไฟล์

  ทั้งหมด 9 กระทู้ หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า