ค้นหาเอกสารผลการค้นหาข้อมูล

พบข้อมูล 217 ข้อมูล      
เลขที่ วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม อ่าน
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ พ.ศ.2554 27
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 10
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9
 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 6
 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 9
 

รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตร งานให้ความเชื่อมั่นการตรวจสอบ 7
 

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5
 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 7
 

ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 5
 

ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ 2562 7