การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 19 มี.ค. 2564

     การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2564