การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 22 ก.พ. 2564

การลงพื้นที่ติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี

2. ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564