ประชุมเปิดการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 23 พ.ย. 2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักตรวจสอบภายใน โดย นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และคณะผู้ตรวจสอบภายใน นางสาวอรุณี พวงแตง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี นักวิชาการ   ตรวจสอบภายในชำนาญการ นางกิริยา อิ่มบุญตา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวพัชรินทร์ โป๊ะประนม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้จัดประชุมเปิดการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นการตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ