ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 24 ส.ค. 2563

     สำนักตรวจสอบภายใน โดย นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวอรุณี พวงแตง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี          นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวพัชรินทร์ โป๊ะประนม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดลำปาง